Schriftelijke vragen PVV inzake Autodemontagebedrijf Niks deel 2

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen op 9 maart jongstleden en de beantwoording op 8 april 2020, heeft de PVV-fractie in Twenterand nog een aantal vragen, die meer verduidelijking moeten opleveren. Ook kregen wij duidelijke signalen uit Westerhaar-Vriezenveensewijk van ondernemers dat ze zich niet serieus genomen voelen door het college. Hier hebben we ook een aantal vragen over.

 Vragen:

  1. De gemeente Twenterand bestaat uit verschillende kernen en het is zaak om alle kernen leefbaar te houden. Het gaat dan niet alleen om faciliteiten en wegen, maar om kernen leefbaar te houden zijn ook ondernemers nodig. Wij hebben naar aanleiding van de beantwoording van het college op onze vragen contact gehad met ondernemers uit Westerhaar-Vriezenveensewijk en het gevoel overheerst dat het college wat werkgelegenheid en bedrijvigheid betreft alle ballen richt op Vroomshoop en Vriezenveen. Men voelt zich onvoldoende serieus genomen door het college. Kunt u zich dit voorstellen?

  2. Op Bedrijventerrein Oosterweilanden vindt volop ontwikkeling plaats. Ook in deze tijd van de stikstofproblematiek/PFAS en Natura 2000 eisen. Prima, dit ondersteunen wij van harte. Echter, dit bedrijvenpark is medio 2019 bouwrijp gemaakt en naar wij hebben begrepen, stonden in 2018 al de seinen op groen voor wat betreft de uitbreiding van Garstelanden 2 (Oost). De provincie was akkoord, het paste binnen het quotum en de toenmalige projectleider hoefde alleen de laatste zaken af te wikkelen.

a. Klopt het verhaal dat in 2018 alle seinen op groen stonden? b. Klopt het dat de provincie toen ook akkoord was? c. Waarom heeft de projectleider in 2018 de zaak niet afgerond? d. We weten allemaal dat stikstof zich niet houdt aan grenzen en afstanden: in Nederland landt ook stikstof vanuit Duitsland. Vanuit Vriezenveen landt dus ook stikstof in het gebied Engbertsdijksvenen. Waarom wordt dit niet als een argument gebruikt in Vriezenveen (Oosterweilanden), maar wel in Westerhaar-Vriezenveensewijk (Garstelanden 2)? Is er in Vriezenveen wel een stikstofberekening uitgevoerd en zo ja, wanneer heeft dit plaatsgevonden? Hoe lang heeft dit proces geduurd: van uitzetten tot en met het afronden? e. Is er reeds een proces uitgezet voor wat betreft de stikstofberekening van Garstelanden 2? Indien nee, wanneer gaat we hiermee van start? En wanneer is dit proces afgerond? f. Wanneer gaan we beginnen met het bouwrijp maken van Garstelanden 2? g. Waarom is Oosterweilanden wel doorontwikkeld en Gastelanden 2 niet?

  1. Voelt het college zich niet schuldig aan de soap van 17 jaar? Omdat nu als argument gebruikt wordt dat een en ander afhangt van de noodzaak om een stikstofberekening uit te voeren terwijl Garstelanden 2 er al lang had kunnen zijn, inclusief de vestiging van de ondernemers. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit goed te maken richting de ondernemers?

  2. Op onze vraag (9) of het college niet bang is dat de familie Niks in een andere gemeente gaat kijken, antwoordt u dat uw inzet erop is gericht om ondernemers maximaal te faciliteren. Kunt u zich voorstellen dat u hiermee de lachers op uw hand geeft gekregen, omdat dit niet blijkt aan de behandeling van deze ondernemersaanvraag uit 2003 (!!)? U kunt dit toch niet kwalificeren onder de noemer ‘maximaal faciliteren’? Wij voelen ons gesteund omdat het een feit is dat Twenterand al jaren slecht scoort in de MKB-lijst van ondernemersvriendelijke gemeentes van Overijssel. Wanneer u ondernemers maximaal zou ondersteunen, wanneer dit uw beleid zou zijn geweest, zou u toch veel hoger moeten scoren in dit soort lijsten?

Wat verstaat het college onder ‘ondernemers maximaal faciliteren’?

  1. U schrijft dat u in overleg bent met de provincie. Uit niets blijkt dat u op dit moment keihard aan het werk bent om het bedrijf Niks BV zo snel mogelijk uit de huidige malaise te trekken. Wanneer bent u er uit met de provincie? Wanneer kan Niks BV licht zien aan het einde van een reis (tunnel) van 17 jaar?

  2. We hebben vernomen dat sommige gemeentes stikstofberekeningen (alternatieven) toepassen waarmee heel veel tijd wordt gewonnen. Bent u hiermee bekend en bent u bereid andere gemeentes te bevragen of zij alternatieven toepassen om zo ondernemers maximaal te faciliteren?

  3. U antwoordt op onze vraag 6 dat de kans bestaat dat er wellicht geen sprake kan zijn van een uitbreiding van Garstelanden. Maar dit kan helemaal niet gezien alle toezeggingen die zijn gedaan! Bent u het hier met ons eens? Dit zal bovendien niet geaccepteerd worden. De PVV zal zo’n afweging dan ook kwalificeren als onbehoorlijk bestuur, zeker gezien de eigen inbreng van het openbaar bestuur in dit dossier. Bent u het hier ook met ons eens? En zal zo’n beslissing er niet voor zorgen dat nog meer ondernemers uit Westerhaar-Vriezenveensewijk zich achtergesteld voelen? Niet serieus genomen voelen? En zullen we hierdoor niet nog meer zakken in de lijst van ondernemersvriendelijke gemeentes van Overijssel?

  4. Kunt u ons meenemen in de periode 9 maart tot en met heden? Welke stappen zijn er gezet door het college en welke besluiten zijn er genomen? Welke afspraken staan er gepland?

  5. Kunt u ons tenslotte nog informeren over de impact van het coronavirus op dit dossier? Wat zijn de gevolgen?

PVV Twenterand, Erik Veltmeijer.