Schriftelijke vragen PVV Twenterand inzake onveilig gevoel station Vroomshoop deel 2

Naar aanleiding van de beantwoording op 24 maart jl. van onze schriftelijke vragen, die wij op 22 februari dit jaar gesteld hebben, hebben wij nog een aantal vervolgvragen gesteld aan het college. 

Het is niet dat wij uw antwoorden niet snappen, maar de PVV rekent op een gemeente die pro actief is en het gevoel van onveiligheid bij inwoners serieus neemt. Bloedserieus neemt.

Het kan niet zo zijn dat enkel op basis van aangiftes/meldingen beleid aangepast wordt. Immers, de gemiddelde Nederlander doet geen aangifte van een vernielde of gestolen fiets. Omdat de pakkans zeer klein is en de politie al vaak genoeg heeft laten weten dat het opsporen van gestolen/vernielde fietsen geen prioriteit heeft. Aangifte doen heeft niet zo veel zin is de gedachte. Ook ervaren mensen aangifte doen als een heel gedoe. Het kost tijd en daar waar je vroeger een politiebureau op ieder moment van de dag kon inlopen, moet er nu speciaal een afspraak gemaakt worden. Vaak pas na een paar dagen. Veel mensen nemen bovendien ook een oude fiets mee naar het station omdat de kans op vernieling of het stelen van fietsen op een station in de beleving van mensen groot is en dan kun je maar beter een oude (lees goedkoop aangeschafte tweedehands fiets) aanschaffen.

Met melden gaat het net zo. Vanuit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat in het weekend van 21 en 22 maart jongstleden, op zaterdag verschillende groepen jongeren zich langere tijd ophielden op en rond het station. Niet om te reizen. Maar om andere dingen te doen. Er was sprake van langs het spoor lopen, er werd in het wild geplast, banken en hekwerken werden beklommen en andere reizigers werden lastig gevallen. Natuurlijk hadden burgers 112 kunnen bellen of het algemene landelijke nummer, maar mensen doen dit meestal niet. Want, ze hebben wel wat anders te doen. Ze zijn het ook zat dat blijkbaar handhaving pas in actie komt wanneer er weer eens gebeld is door burgers. Of melden het en ervaren dan dat een overlast gevende groep weg is wanneer de politie of een boa arriveert. Of mensen hebben de ervaring dat deze hangjeugd na een gesprek met het gezag een volgende keer gewoon weer op het station is te vinden. Ze hebben lak aan gezag. Of mensen melden het niet, omdat ze de overlast als tijdelijk ervaren omdat ze voor een korte periode op het station verblijven.

Inmiddels hebben inwoners contact opgenomen met de NS en gaan een periode alles melden bij de NS. Maar het voelt niet goed. Het is een taak van het gezag om ervoor te zorgen dat inwoners en reizigers veilig hun trein kunnen pakken. Het is een taak van het gezag om te zorgen dat mensen zich op en rond het station veilig voelen. Het is de omgekeerde wereld.

We hebben dan ook opnieuw vervolgvragen gesteld aan het college. Deze zijn hieronder te zien samen met het antwoord van het college:

  1. Begin december 2019 zijn er ongeveer 20 fietsen vernield. Ook waren er toen meldingen van overlast door hangjeugd. In de beantwoording van onze vragen zien we dit niet terug. Er wordt zelfs gesproken over slechts 2 vernielde fietsen over heel 2019. De melding van deze 20 vernielde fietsen en de overlast is gedaan door een beveiligingsbedrijf. Wat is er met deze melding gebeurd? Waarom zien we dit niet terug in de statistieken? Is hierover contact geweest met de NS? Met ProRail? Heeft dit voorval niet geleid tot frequentere controle op en rond het station?

Antwoord

Navraag bij de politie leert dat er begin december 2019 inderdaad een melding over vernielde fietsen is binnengekomen via de meldkamer. De politie geeft aan dat ze vervolgens ter plaatse gezien hebben dat er fietsen omlagen. De politie heeft in de dagen daarna bekeken of één en ander werd opgevolgd door aangiften of meldingen, maar dit was niet het geval. Hierdoor ontstond bij de politie het vermoeden dat het hier ging om fietsen die al langere tijd verwaarloosd op het station stonden. Enkele maanden later is bij een ander incident door iemand bekend dat hij destijds ook fietsen had omgegooid op het station. Dit heeft geleid tot een HALT-verwijzing (verdere stappen waren niet mogelijk i.v.m. het ontbreken van aangiften). De melding over de fietsen was niet bekend bij de gemeente en NS Stations. Wat betreft controle/surveillance op en rond het station verwijzen wij naar vraag 2.

  1. Reizigers en omwonenden die nu een onveilig gevoel ervaren in de buurt van station en met name ’s avonds het station mijden, maken uit de antwoorden van het college op dat het station, ik citeer: ‘Nu vaker wordt meegenomen in de surveillance, maar ook hierin moeten keuzes worden gemaakt.’ Wanneer het station 1 keer vaker wordt bezocht door het gezag dan wordt al voldaan aan de inhoud van dit antwoord. Mensen willen weten: hoe vaak wordt het station bezocht op de verschillende delen van de dag. Met name in de avond omdat er dan minder sociale controle is. En wat bedoelt het college precies met vaker? Is dit 1 keer vaker in de week? Is het per dag? Of per maand?

Antwoord

De politie bezoekt het station zeer regelmatig, vaak al bij vertrek vanaf het bureau vanwege de nabije ligging. Hier kunnen echter geen exacte aantallen en momenten aan worden gekoppeld, omdat iedere dienst anders is. Wanneer er veel spoedmeldingen zijn, kan er minder gesurveilleerd worden. De politie probeert het station zo vaak mogelijk te bezoeken en daarbij rekening te houden met het moment van de dag waarop (eventuele) meldingen het Zaaknummer: 15254-2020 Documentnummer: 15254-2020:533266 vaakst betrekking hebben. Ook de 3 BOA’s van de gemeente Twenterand bezoeken het station en de directe omgeving zeer regelmatig. Op dit moment zelfs meerdere keren per dienst. Omdat de BOA’s onregelmatig werken zijn ten aanzien van hen ook geen exacte aantallen en momenten aan te geven.

  1. Heeft u periodiek contact met de NS Stationsmanager om te vernemen of bij hem klachten zijn binnengekomen van overlast gevende hangjeugd dan wel van vernielingen van fietsen e.d.? Zo niet, bent u bereid om dit wel te gaan doen. Juist omdat inwoners hebben afgesproken nu zoveel mogelijk te melden? De PVV is erg benieuwd naar de geregistreerde meldingen in de nabije toekomst.

Antwoord

Ja, er is regelmatig contact met de stationsmanager van NS waarbij er informatie wordt uitgewisseld over de situatie bij het station.

  1. Het college zegt zich verantwoordelijk toe voelen voor de situatie op het station, maar komt niet verder dan te melden dat er vaker (niet gedefinieerd) wordt gesurveilleerd. Kunt u zich voorstellen dat het gevoel van onveiligheid bij de inwoners niet meteen is weg genomen? Wat kunt u de reizigers nog meer toezeggen om ervoor te zorgen dat mensen zich weer prettig voelen op het station, met name in de avonduren?

Antwoord

Politie en gemeente bezoeken het station zeer regelmatig en treden bij overlast direct handhavend op. Zie ook het antwoord op vraag 2.

  1. De PVV vindt het jammer dat er geen camera’s komen op het station van Vroomshoop. We willen dan ook weten wat het criterium is van de NS om wel camera’s op te gaan hangen. Met andere woorden: bij hoeveel meldingen/aangiftes per jaar zal de NS wel camera’s ophangen?

Antwoord

Navraag bij de stationsmanager van NS leert dat hier geen hard criterium voor is dat kan worden uitgedrukt in een bepaald aantal meldingen/aangiften binnen een bepaalde periode. Zoals bij de beantwoording van de eerdere vragen (d.d. 22-2-2020) vermeld, heeft NS Stations de gemeente Twenterand aangegeven dat er alleen camera’s worden opgehangen als er aanhoudend sprake is van substantiële criminaliteit/overlast op een station. Volgens NS Stations is van een dergelijke mate van criminaliteit/overlast geen sprake in Vroomshoop.