PVV Twenterand eist opheldering over de afgegeven WABO-vergunning bij het probleemkanaal

Naar aanleiding van het rapport ‘Een spoor van vernieling’ van prof.dr.ir. Stefan van Baars én de schriftelijke vragen van GBT d.d. 15 januari jl. heeft de PVV nog een vraag, die meer duidelijkheid moet verschaffen over de rechtmatigheid van de afgegeven WABO-vergunning door de gemeente Twenterand.

 In het betreffende rapport staat dat de gemeente Twenterand een WABO-vergunning heeft afgegeven t.b.v. de werkzaamheden aan het Kanaal Almelo – De Haandrik. De aanvrager was de provincie Overijssel.

De PVV ziet dat deze aanvraag niet volledig was: er ontbraken gedegen damwandberekeningen, ankerberekeningen, berekeningen van de beïnvloeding van de omliggende bebouwing, faseringsplannen en toezichtsplannen.

PVV Twenterand heeft dan ook de volgende vragen gesteld aan de gemeente:

  1. Hoeveel aanvragen voor een WABO-vergunning heeft u gekregen van de provincie Overijssel vanwege de werkzaamheden aan het Kanaal Almelo – De Haandrik?

  2. Wanneer zijn deze aanvragen binnengekomen?

  1. Zijn alle aanvragen gehonoreerd? Zo nee, is een aanvraag afgewezen?

  2. Herkent u zich in de kritiek van de heer van Baars dat u een vergunning of vergunningen heeft verstrekt terwijl allerlei essentiële onderbouwingen ontbraken? Te weten: gedegen damwandberekeningen, ankerberekeningen, berekeningen van de beïnvloeding van de omliggende bebouwing, faseringsplannen en toezichtsplannen.

  3. Op welke wijze heeft de gemeente toezicht gehouden op de werkzaamheden aan het kanaal?

  4. Op welke wijze is er gehandhaafd bij geconstateerde overtredingen?

  5. Zijn er meldingen gedaan bij de gemeente door inwoners, die als overtredingen geclassificeerd kunnen worden? Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd?

  6. Zijn er van inwoners klachten binnengekomen en zo ja, welke klachten zijn er gedeponeerd bij de gemeente? En wat heeft u hiermee gedaan?

  7. Zijn er verzoeken bij u binnengekomen van inwoners om te handhaven in het gebied waarin de werkzaamheden plaatsvonden?

  8. Heeft u de provincie verzocht om meer toezicht te houden op het proces? Zo nee, waarom niet?