Kieskompas stellingen (2022 - 2026)

 1. De gemeente moet meer geld uitgeven aan extra BOA's (ordehandhavers)

  PVV Almelo: Helemaal mee eens.
  Toelichting: In ons verkiezingsprogramma stellen wij dat er meer BOA’s op straat moeten komen. Wij willen flink investeren in veiligheid op straat.

 2. In plaats van strenger optreden tegen overlastgevende jongeren, moet de gemeente geld uittrekken voor activiteiten voor jongeren.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens.
  Toelichting: Wij vinden dat er hard moet worden opgetreden tegen overlast gevend straattuig, in plaats van bezigheidstherapie in het leven te roepen.

 3. In plaats van preventie moet er meer geld naar een harde aanpak van drugsoverlast

  PVV Almelo: Mee eens.
  Toelichting: Wij stellen beleid voor dat inzet op afkicken in plaats van instandhouden van drugsverslaving. Dat vraagt om medewerking van de verslaafden. Als zij niet willen afkicken, moet de maatschappij tegen hun keuze beschermd worden. 

 4. De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van het autoverkeer.

  PVV Almelo: Neutraal
  Toelichting: De PVV wil een goede infrastructuur voor zowel voetgangers, fietsers als de automobilist en ook het openbaar vervoer. Dat kan prima samen, dat lukt in Nederland al decennia. De één hoeft niet ten koste van de ander te gaan.

 5. De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom moet overal naar 30 km/u.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens.
  Toelichting: De PVV Almelo is trots op de automobilist. Overal 30 kilometer per uur van maken, komt de veiligheid lang niet altijd ten goede. Bovendien lijkt zo’n maatregel meer op automobilistje-pesten dan dat er rationele redenen achter liggen.

 6. In het centrum van Almelo moet twee uur gratis parkeren worden ingevoerd.

  PVV Almelo: Mee eens
  Toelichting: Gratis parkeren voor korte duur in het centrum komt zowel de winkeliers als publiek ten goede. Het maakt een kort bezoekje aan het centrum aantrekkelijker.

 7. Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat het ten koste van het buitengebied.

  PVV Almelo: Neutraal
  Toelichting: Het één hoeft niet ten koste te gaan van het ander. De PVV wil dat er gebouwd wordt naar behoefte. Het liefst binnenstedelijk en als dat nodig is buiten stedelijk. Gezien de verwachte demografische ontwikkeling lijkt Almelo in de toekomst niet veel behoefte te hebben aan veel extra woningen. Aan beter geïsoleerde woningen des te meer.

 8. In plaats van sociale huurwoningen, moeten er meer koopwoningen gebouwd worden.

  PVV Almelo: Mee eens.
  Toelichting: De PVV Almelo vindt dat er gebouwd moet worden naar Almelose behoefte. Wij willen dat de sociale huurwoningen in onze stad alleen nog naar Almeloërs gaan. Dat haalt de druk van de ketel als het gaat om de wachtlijsten.

 9. De gemeente Almelo mag meer locaties aanwijzen voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens.
  Toelichting: Voor arbeidsmigranten gelden dezelfde woonregels als voor ieder ander. Als ze hier willen komen werken, regelen ze ook zelf een woning. Geen voorkeursbehandeling.

 10. Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen voorrang krijgen op sociale huurwoningen.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens.
  Toelichting: Dankzij onze inzet heeft het college besloten een einde te maken aan de voorrangspositie die statushouders op onze sociale huurwoningen hádden. Wij willen nog een stap verder: Enkel recht op een (permanente) sociale huurwoning met permanente verblijfsstatus.

 11. Bij de toewijzing van sociale huurwoningen mag de gemeente mensen weigeren die eerder overlast hebben veroorzaakt.

  PVV Almelo: Mee eens.
  Toelichting: Wat de PVV Almelo betreft moet de gemeente stoppen met het rondpompen van herhalende overlastgevers. Dat betekent niet dat mensen na hun eerste fout een woning geweigerd moet worden, maar er is een grens…

 12. Om het toerisme te bevorderen moet de  gemeente het Almelo-Nordhorn kanaal bevaarbaar maken.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens.
  Toelichting: Het bevaarbaar maken van het kanaal kost enorme bakken met geld. Wij willen het Almelose kapitaal aan Almeloërs besteden. Eindelijk een keer fatsoenlijk armoedebeleid, schuldenproblematiek aanpakken en investeren in goede zorg.

 13. Er moet een tweede XL Businesspark komen in Almelo

  PVV Almelo: Neutraal.
  Toelichting: Vooralsnog is er behoorlijk wat weerstand vanuit de samenleving, met name tegen de ‘verdozing’ van het landschap. De PVV Almelo wil de belangenafwegingen goed kunnen maken, daarom wachten wij eerst alle nodige (draagvlak)onderzoeken af. Uiteindelijk zullen wij de nadelen afwegen tegen het voordeel voor de lokale beroepsbevolking.

 14. De tijdelijke uitbreiding van terrassen - vanwege corona - moet permanent worden.

  PVV Almelo: Niet mee eens.
  Toelichting: De terrassen zijn – vanwege corona – uitgebreid in omvang, niet in aantallen tafels en stoelen. Aan het einde van de pandemie kunnen het zelfde aantal tafels en stoelen weer dichter bij elkaar. Terug naar normaal!

 15. De gemeente mag regels hanteren voor boerenbedrijven, die strenger zijn dan de landelijke regels.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens.
  Toelichting: De PVV steunt de boer. Wij houden van biologische (familie)bedrijven en doen niet mee aan boertje-pesten.

 16. De gemeente moet het verwerken van afval aan de markt overlaten en dus haar aandelen in het  afvalverwerkingsbedrijf (Twence) verkopen.

  PVV Almelo: Helemaal mee eens
  Toelichting: De PVV Almelo is principieel tegen deelname in commerciële bedrijven / commerciële activiteiten met belastinggeld, omdat een (belastingheffende) overheidsinstantie een oneerlijke concurrentiepositie heeft ten opzichte van een marktpartij die niet een oneindige pot met geld tot zijn/haar beschikking heeft. Belastinggeld is bedoeld voor de publieke zaak.

 17. Almelo moet nauwer samenwerken met andere gemeenten in Twente, ook al gaat besluitvorming hierdoor langzamer.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens.
  Toelichting: De PVV Almelo is voor regionale samenwerking wanneer dat goede besluitvorming en efficiënte uitvoering bevordert. De PVV hecht aan democratische legitimiteit: de gemeenteraad van Almelo beslist over Almelose aangelegenheden. Niemand anders.

 18. Er moet meer openbaar groen komen in de stad Almelo, ook al moeten parkeerplaatsen hiervoor verdwijnen.

  PVV Almelo: Neutraal.
  Toelichting: De PVV Almelo houdt van een groene omgeving. Tegelijkertijd willen wij voldoende parkeerplaatsen voor de automobilist overhouden. Dus parkeerplaatsen mogen worden vervangen door groen, doch alleen wanneer zij boventallig zijn.

 19. In het buitengebied van Almelo mogen grote windmolens geplaatst worden.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens.
  Toelichting: De PVV Almelo is tegen windmolens. Punt. 20/ Er mogen zonnepanelen op weilanden worden geplaatst, ook al gaat dat ten koste van landbouwgrond. PVV Almelo: Helemaal niet mee eens. Toelichting: De PVV Almelo wil geen groen opofferen voor zonnepanelen. Als iemand zonnepanelen wil, prima, leg ze maar op een dak.

 20. De gemeente moet zich verzetten tegen de komst van een megastal bij Aadorp.

  PVV Almelo: Mee eens.
  Toelichting: Dit is voor de PVV Almelo een lastige. Aan de ene kant willen wij (principieel) geen (nieuwe) megastal. Aan de andere kant: Er zijn al afspraken met de betreffende ondernemersfamilie gemaakt. Zo zijn er al gronden heringedeeld (ruilverkaveling). Bovendien levert een nieuwe stal met nieuwe technieken, ook met meer dieren, waarschijnlijk minder uitstoot en overlast op dan een oude stal met minder dieren.

 21. Alle woningen in Almelo moeten zo snel mogelijk van het gas af.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens.
  Toelichting: Gas is een (relatief) schone energiebron en wij hebben een fantastische infrastructuur om gas bij de woningen van onze inwoners te krijgen. Als er een goed alternatief komt is de PVV daar niet op voorhand tegen, als onze inwoners maar keuzevrijheid hebben en niet op extra kosten gejaagd worden.

 22. In plaats van inwoners afval te laten scheiden, zou de afvalverwerker dat moeten doen (nascheiding)

  PVV Almelo: Helemaal mee eens.
  Toelichting: Nascheiding is efficiënter dan afvalscheiding door de inwoner zelf. Het zorgt voor minder werk voor onze inwoners en levert geen extra kosten op.

 23. Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen.

  PVV Almelo: Niet mee eens.
  Toelichting: Er zijn al voldoende regels voor bomenkap. Omgevingsvergunning; herplanting.

 24. Om lokale voorzieningen in stand te houden, mag de OZB (belasting op huizenbezit) worden verhoogd.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens.
  Toelichting: De PVV Almelo wil de lokale belastingen en heffingen juist verlagen. En dat kan ook, door als gemeente geen prestigeprojecten meer te starten maar te focussen op wat nodig is.

 25. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving.

  PVV Almelo: Mee eens.
  Toelichting: Wel alles op zijn tijd. Bijstandsgerechtigden, met name zij die al lang in een uitkeringssituatie zitten, moeten eerst de nodige begeleiding krijgen. Pas wanneer dat gepast is en wanneer dat voor die persoon mogelijk is, kan er een prestatie gevraagd worden.

 26. De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur, ook als daardoor de lokale belasting omhoog gaat.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens.
  Toelichting: De PVV Almelo wil de lokale belastingen en heffingen juist verlagen. En dat kan ook, door als gemeente geen prestigeprojecten meer te starten maar te focussen op wat nodig is.

 27. Buurthuizen mogen volledig betaald worden door de gemeenten.

  PVV Almelo: Niet mee eens.
  Toelichting: De PVV Almelo is niet tegen het geven van een financiële bijdrage aan actieve buurthuizen en buurtverenigingen, maar dat vraagt ook een investering van zij die er gebruik van maken.

 28. Om marktwerking in de zorg tegen te gaan moet de gemeente een eigen zorgorganisatie oprichten, ook als er daardoor minder keus in zorgaanbieders is.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens.
  Toelichting: De gemeenteraad van Almelo bepaalt niet of iets een (rechtstreekse) overheidstaak is of wanneer het aan commerciële partijen wordt overgelaten. Zorgverlening is door de landelijke overheid overgelaten aan de markt. En zoals wij al zeiden in onze toelichting op vraag 16: Niet participeren met overheidsgeld in een commerciële activiteit.

 29. Almelo mag meer asielzoekers opvangen.

  PVV Almelo: Helemaal niet mee eens
  Toelichting: De PVV Almelo wil géén asielzoekers.